Integritetspolicy

Dataskyddsdeklaration

Registrator

Tili ja Isännöinti Pihapolku Oy (2509360-2)
Senare i denna rapport Företag

Person ansvarig för dataskyddsfrågor och/eller kontaktperson

Jari Alatalo
0445155908
jari@ispihapolku.com

Namnet på registret

Tili ja Isännöinti Pihapolku Oy kund- och marknadsföringsregister

Personuppgifter som samlas in

Vi samlar in personuppgifter som är nödvändiga för att hantera kundrelationen, såsom kundens namn och kontaktuppgifter samt serviceanvändardata. Vi samlar in personuppgifter från registranten själv samt från andra offentligt tillgängliga register som upprätthålls av myndigheten och från andra externa källor, som handelsregistret eller andra liknande offentliga företagsregister. Dessutom samlar vi in uppgifter om dem som fyller i kontaktformulär och använder dem för de ovan nämnda syftena relaterade till att upprätthålla kundrelationen.

Ändamål med användning av det personliga registret och grund för behandling

Personuppgifter behandlas inom de gränser som den gällande lagstiftningen tillåter för att testa onlinetjänsten, hantera kundrelationen och förse med information och råd om tjänsterna. Vi kan använda uppgifter om den registrerade för att samla in användarstatistik och analysera dem. Insamlad information används också för marknadskommunikation. Behandling av personuppgifter för marknadskommunikation baseras på samtycke som ges av personen som använder kontaktformuläret. Direktmarknadsföring stoppas på kundens begäran. Personen kan när som helst återkalla sitt samtycke genom att meddela kontaktpersonen som nämns ovan. Behandling av personuppgifter kan vara nödvändig för att genomföra de legitima intressena av kundrelationen mellan Företaget och den registrerade. Företaget har ett legitimt intresse av att behandla personuppgifter i marknadsföring, tjänst- och kundanalyser samt tjänsttestning. Marknadsföringsändamål kan också innefatta profilering. Den registrerade personen har då rätt att invända mot behandling av personuppgifter.

Personuppgiftsbehandlare

Endast personer ansvariga för kundrelationshantering och marknadsföring har tillgång till personuppgifterna.

Utlämnande av information

Personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part, och de kommer inte att överföras utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, såvida det inte är nödvändigt för den tekniska implementeringen av tjänsten. Vid eventuella situationer av datatransfer och överföring kommer dataskyddsnivån som krävs av dataskyddslagstiftningen och andra nödvändiga säkerhetsåtgärder att iakttas.

Cookies

Vi använder cookies och andra liknande teknologier på vår webbplats. En cookie är en liten textfil som webbläsaren sparar på användarens terminal. Cookies innehåller en anonym, unik identifierare som gör det möjligt för oss att identifiera och räkna de olika webbläsare som besöker vår webbplats. Syftet med att använda cookies och andra liknande teknologier är att analysera och vidareutveckla våra tjänster för att bättre betjäna användarna samt för att rikta reklam. Användaren kan förhindra användningen av cookies eller radera cookies från webbläsarinställningarna.

Registerets skydd

Vi skyddar personuppgifterna med lämpliga tekniska och organisatoriska metoder. Uppgifterna samlas in i databaser som är skyddade med brandväggar, lösenord och andra tekniska dataskyddsåtgärder. Databaserna och deras säkerhetskopior finns i låsta och bevakade utrymmen och endast vissa, förutbestämda personer har tillgång till uppgifterna.

Behållningsperiod och bortskaffande av personuppgifter

Personuppgifter lagras så länge det krävs för det ändamål för vilket de samlades in och behandlades, eller för fullgörande av kontraktet, eller så länge som lagen och förordningarna så kräver. Efter detta kommer personuppgifterna att förstöras på lämpligt sätt.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade personen har följande rättigheter:

  1. På begäran har den registrerade rätt att få tillgång till sina personuppgifter inom de gränser som handelssekretess och interna bedömningar tillåter. Begäran om granskning måste skickas skriftligen och undertecknas till den ovan nämnda kontaktpersonen, och personen måste identifiera sig på ett tillförlitligt sätt.
  2. Den registrerade personen kan begära rättelse av uppgifterna om de är ofullständiga eller felaktiga.
  3. Den registrerade kan begära radering av uppgifterna när det inte finns någon anledning till deras behandling som anges i dataskyddslagstiftningen och oberoende av den registrerades samtycke.
  4. Den registrerade har rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter, om riktigheten eller lagligheten av uppgifterna så kräver, eller i enlighet med rätten att invända, begär den registrerade att behandlingen av personuppgifter begränsas enbart till datalagring.
  5. Den registrerade har rätt att invända mot behandlingen av uppgifter för direktmarknadsföringsändamål baserat på Företagets legitima intresse.
  6. Den registrerade kan begära att uppgifterna överförs till en annan kontrollant, om det är säkert och tekniskt möjligt.
  7. Den registrerade måste skicka förfrågningar angående sina rättigheter skriftligen eller via e-post med följande kontaktinformation:

Tili ja Isännöinti Pihapolku Oy
Inspektion/annan förfrågan om personuppgifter
jari@ispihapolku.com

Företaget kommer att svara på förfrågningar inom 1 månad från att förfrågan gjorts, om det inte finns särskilda skäl att förlänga svarstiden.

Ring Kontakta oss